ج10-ه2-آموزش توسعه برند شغلی و خودمربیگری-شبکه ارزیابی

54

در جلسه دهم از هفته دوم آموزش آنلاین توسعه برند شغلی و خود مربیگری به شبکه خودارزیابی خواهیم پرداخت.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده