سخنرانی سرلشکر جعفری در همایش ملی مهارت آموزی سربازان

243

سرلشکر جعفری در همایش ملی مهارت آموزی سربازان: نیروهای مسلح ما انسان محور هستند نه تجهیزات محور البته که تجهیزات داریم و از آنها بهره می بریم اما سربازان و بسیجیان مهم ترین مؤلفه های قدرت ما هستند.باید در سربازان ایجاد انگیزه کنیم و در جهت کرامت انسانی آنها نگاه ویژه داشته باشیم.