خدایا یارو یاورم باش

296

خدایا تنها از تو کمک میخوام و ازت میخوام تو این راه بهم کمک کنی تا به اهدافم دست پیدا کنم ...

pixel