مهمترین نقش #جایزه_ملی_یادگیری_الکترونیکی فرهنگ سازی و اصلاح نگرش مدیران است.

105
مصاحبه #دکتر_غلامعلی_منتظر در حاشیه مراسم #جایزه_ملی_یادگیری_الکترونیکی: ایجاد یک محیط جدید برای آموزش مداوم در مراحل مختلف شغلی یکی از حوزه هایی است که یادگیری الکترونیکی میتواند بسیار کارا باشد./یکی از راهبردهای جهانی در عرصه توسعه یادگیری الکترونیکی استفاده از آن برای آموزشهای مهارتی و مادام العمر بوده است./رکن اصلی حیات حرفه ای افراد به روزنگهداری دانش آن حرفه از طریق یادگیری الکترونیکی است./بزرگترین موانع پیشرفت یادگیری الکترونیکی عبارتند از: خطای سیاست گزاری، ضعف فرهنگی، و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی

u_7121196

9 ماه پیش
بسیار عالی آقای دکتر پیروز باشید
pixel