نشست هم اندیشی درمان کتابنخوانی

215

نشست هم اندیشی درمان کتاب نخوانی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) برگزار شد