افشای اطلاعات با اهمیت در بورس چه معنی دارد؟

122

افشای اطلاعات با اهمیت در بورس، دو نوع الف و ب دارد. این موضوع چه معنی داشته و در چه کاربردی دارد؟ ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/