دوستی با مردم دانا چو زرین کوزه ایست نشکند، ور بشکند بازش توانی ساختن

1,610

دوستی با مردم دانا چو زرین کوزه ایست نشکند، ور بشکند بازش توانی ساختن دوستی با مردم نادان سفالین کوزه ایست بشکند، ور نشکند باید بدور انداختن

Shooting The Life
Shooting The Life 3 دنبال کننده