فیلم پروژه تشخیص حمله توزیع شده در اینترنت اشیا با یادگیری عمیق در MATLAB

46

پروژه تشخیص حمله توزیع شده در اینترنت اشیا با یادگیری عمیق در MATLAB در لینک زیر: https://netsimulate.net/distributed-attack-detection-in-iot-using-deep-learning-in-matlab

pixel