کافه دیجیتال6: بررسی حذف اپلیکیشنهای ایرانی از AppStore

608

در این کافه دیجیتال به بررسی ابعاد مختلف حذف اپلیکیشنهای ایرانی از APP STORE پرداخته شده است.