کار تیمی

1,460
تیم همان گروه کاری نیست. تیم متشکل از تعداد کمی از افراد است که با مهارت های مكمل یكدیگر ، متعهد به مقاصد، به سوی اهداف مشترك قدم برمیدارند.
شرکت ایده 37 دنبال کننده
pixel