آموزش حسابداری و استخدام - لذت غلبه بر ترس و پیشرفت

313

ماجرای شنیدنی این جوان که از یک شرکت بزرگ استعفا داد و پس از یک دوره آموزش حسابداری در حسابداران برتر توانست در جای واقعی خود قرار بگیرد