اگر بجای لعن و سب، دلیل محکم و واضح بیاورید، تأثیرش بیشتر است.

72
pixel