کورس Network+ - تمرین زیرنویس CIDR بیشتر است

38
دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-comptia-network-n10-007-cert-prep-3-the-world-of-tcp-ip/
pixel