کلمن مسی مس فروشان برای اولین بار در ایران (سفیدگری و نانو رنگ ثابت) ۰۹۱۰۰۲۷۲۷۳۷

15
مس فروشان ۰۹۱۰۰۲۷۲۷۳۷ تاسیس : 1264 { کیفیت و اصالت مِس ایران } عمده و خرده
pixel