جلسه دوم فصل سوم فیزیک یازدهم،(مغناطیس)

1,678
تدریس جلسه دوم فصل سوم فیزیک یازدهم،(مغناطیس) نیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی توسط دکتر مهرداد سایه وند
pixel