آیین گشایش مدارس ایران من در استان خراسان جنوبی

155

6 مدرسه ایران من در استان خراسان جنوبی به مهر و حمایت همراهان ایران من به افتتاح و بهره بردای رسید.