تحلیل تکنیکال چیست؟

282

توضیحی مقدماتی برای دوستانی که هیچ شناختی از تحلیل تکنیکال ندارند. تحلیل تکنیکال چه پایه ای در بورس دارد؟ ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/