توضیح شرایط حاکم برانتخابات برای ایرانیان خارج از کشور

66

کد ویدیو: 2759 قسمت دوم حضور آقای علی اصغر محمدی مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه و رئیس ستاد انتخابات خارج از کشور ، در برنامه دوربین و ارایه توضیحاتی در خصوص نحوه و شرایط برگزاری انتخابات در 103 کشور و حدود 286 حوزه اخذ رای