اطلاع رسانی کارگاه های روانشناسی

48

توضیحات میلاد تکسیبی ، مدیر روان رویداد ( www.psychevent.ir ) درباره تعداد رویداد های روانشناسی اطلاع رسانی شده در سال 97 و همچنین برنامه روان رویداد در سال 98