بازدید رئیس کل و مقامات قضائی فارس از زندان شیراز

623

همزمان با هفته قوه قضائیه، دکتر علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری فارس و مدیران و اعضای شورای قضائی استان با حضور در زندان عادل آباد شیراز با زندانیان دیدار چهره به چهره نمود و مسائل و مشکلات قضائی آنان را رصد و برای رسیدگی به موارد مطرح شده دستورات لازم را صادر کرد.حیات الغیب مدیر کل زندانهای فارس این دیدارها را در اجرای عدالت کیفری بسیار مؤثر توصیف کرد