بهترین سکانس های سینما - لورنس عربستان (سکانس 2)

528

از زیباترین سکانس های فیلم لورنس عربستان در این فیلم 3.5 ساعته در اینجا انتخاب شده است. لورنس(یک افسر انگلیسی) را بهمراه قبایل عرب در حال حمله به خط راه آهن در کنترل امپراتوری عثمانی(ترکیه) نشان میدهد. فیلم کامل را میتوانید در این نشانی دانلود کنید: https://ielts2.com/دانلود-فیلم-سینمایی-برای-تقویت-زبان/