تحلیل پوشش رسانه ای فاجعه منا - رسانه های عربی

158

سلسله نشست های كافه نقد با حضور دكتر اكبر نصراللهی فرهنگسرای رسانه اصفهان مهرماه 94.