آموزش کواله_درس2

229

آموزش ساز کواله_درس2.مدرس: قیم_ مرکز ساخت و فروش نی عربی.نی ترکی و کواله_تلفن سفارش:09053041600_ برای مشاهده دروس و توضیحات بیشتر به سایت عرب نای مراجعه کنید:www.arabnay.com

نی عربی 37 دنبال کننده
pixel