چرا رقابت با هالیوود برای اروپا مهم است؟

135

چرا رقابت با هالیوود برای اروپا مهم است؟ امریکا چه سهمی از گیشه اروپا را ربوده؟ سینمای فرانسه کجای کار است؟ برای دیگران هم بفرستید!