پیمان مدنی اولین پیانیست ایرانی ، مقام سوم جهانی را در مسابقات بین المللی نوازند

144

9th International Competition of Classical Music ( Azerbaijan, BAKU, 2018)