آموزش قانون هس

39

حل خود را بیازماییدقانون هس در صفحات 74و 75کتاب درسی شیمی یازدهم نظام جدید مطالب این ویدیو در حد کسب نمره 20 در امتحانات خرداد ماه می باشند.

رحمان 1400
%87
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: یک ساعت و 48 دقیقه
رحمان 1400
pixel