مدیریت بنزین در سفر

56

شبکه تهران - 27 آبان 1389 - 00:00 | مصرف بنزین ایران از سال 1379 سالی 10 درصد زیاد شد و از روزی 39 میلیون لیتر در سال 79 به روزی 75 میلیون لیتر در سال 85 رسید. اگر مطابق قبل این مصرف بنزین ادامه دار می شد و بنزین سهمیه بندی نمی شد هم اکنون مصرف بنزین کشور به روزی 110 میلیون لیتر رسیده بود.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده