مقاومت مصالح

238
قسمتی از آموزش آزمایشگاه مقاومت مصالح توسط دکتر واثقی ساخته ی پدرام مدنی دانشگاه شهید بهشتی
HAMUN 7 دنبال کننده
pixel