آیا قرآن از دیدگاه شیعیان تحریف شده است؟!

332

آیا قرآن از دیدگاه شیعیان تحریف شده است؟! وهابیت ادعا می کند شیعه معتقد به تحریف قرآن است! رد این ادعا در کلام علمای برجسته اهل سنت: شیخ محمد ابوزهره دکتر محمد عبدالله دراز