موشن گرافیک داشبورد مدیریت سازمان نوسازی

140

کارگردان و تهیه کننده:مجید فتاحی #کارگردان#مجید فتاحی#تهیه_کننده#مدیربت#مدیر عامل#شهری# #تهرانی#تهران#شهر_تهران#سازمان_ نوسازی#

مجید فتاحی 26 دنبال کننده
pixel