کوتاه با حوزه هنری ۵1 | 13 تیر ۱۳۹۸

120

نمایشگاه سیلی‌های سخت افتتاح شد شهید بهشتی در حوزه هنری دو اثر انتشارات #سوره_مهر نامزد جایزه قلم زرین شدند نمایشگاه گروهی #نقاشی افتتاح شد

pixel