ارزش زیارت ائمه معصومین علیهم السلام

157

انسانی که عبد و بنده خدا است خودش را بدهکار اولیای الهی می بیند و همه اولیا الهی زیارتشان توصیه شده است و در واقع تجدید عهد و میثاق است.