جایگاه ولایت

86

** نطفه فاجعه وقتی بسته شد که امامت و ولایت نقض گشت ** آیت الله قائم مقامی از جایگاه ولایت می گوید

pixel