لحظه انفجارسفینه فضایی آمریکا!!!!!!!!!

827

انفجار،10 ثانیه پس از پرتاب!!!!!!!!