شبکه های عصبی - جلسه 2 - تابع هزینه ماشین بردار پشتیبان چند کلاسی

239

مدرس: دکتر سید ناصر رضوی عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز وبگاه: http://snrazavi.ir

هوش مصنوعی
هوش مصنوعی 5 دنبال کننده