شعرخوانی ویلیام الد به زبان اسپرانتو (شعر: شور و مستی)

260

دکلمه شعر شور و مستی (ebrio) با صدای خود شاعر (ویلیام الد، شاعر اسپرانتیست اسکاتلندی و نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات).

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده