کتب آسمانی را باید خواند؟

156
قرآن خواندنی است و آن ها خواندنی نیستند؛ و اگر هم آن ها را بخوانیم از برای جهاتی است. خواندن کتاب های آسمانیِ قبلی برای جهاتی چند است. از جمله جهات اثبات تحریف آن ها، از جمله جهات، اثبات عدم ابدیت آن ها، از جمله جهات، اثبات این که قرآن، تکامل کلّیِ ابدیِ وحی است. ولیکن خواندنِ آن ها برای کلّ مکلفین واجب نیست.
pixel