مسعود اکبریان از بزرگان راهبند

917

مسعود با اهدا اعضای بدنش جان ۳نفر رو نجات داد.