اشتغالزایی در دل کویر

308

یک کارآفرین سیستانی و بلوچستانی با راه اندازی کشتارگاه صنعتی توانسته است زمینه اشتغال و ایجاد ارزش افزوده را در منطقه فراهم سازد.