مطالعه مدل آیزینگ یک بعدی و دو بعدی بوسیله شبکه های عصبی(4)

95

سخنرانی هشتم- دکتر اسماعیل اسکندری(بخش چهارم)// پنجشنبه(عصر)-12 مهر 1397-دانشکده فیزیک دانشگاه تهران