کمک های مهاجرین افغانستانی به سیل زدگان گلستان

502