روستای بوالخیر بوشهر

317

بوالخیر، بندری است از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران

pixel