هوش مصنوعی (Machin Learning)-دکتر حبیب زاده -گروه دوران

261

هوش مصنوعی و یادگیری عمیق (Machin Learning