DIGSI Tutorial - Part VI

163

در این ویدیو تنظیمات پارامتر در نرم افزار دیگزی 5 نمایش داده می شود.