نگاهی گذرا به گوشه ای از فعالیت ها

11
سال 1400 هم داره میرسه و دم عید هنوز خیلی از خانواده ها رنگ و بوی عید رو حس نکردند... وقتی کمک ما کسی رو خوشحال می‌کنه اون روز عید ماست چون حس رضایت داریم.
pixel