آموزش نحوه ورود به سامانه lms و مطالعه مطالب و انجام تکالیف و سامانه ادوب کانکت

968
آموزش تصویری نحوه ورود به سامانه lms و ادوب کانکت و مطالعه مطالب و انجام تکالیف درسی دانشجویان دانشگاه سراج تبریز
pixel