گذر سال ها (دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد)

133
28 سال فعالیت دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد، به مناسبت نخستین گردهمایی مهندسی صنایع دانشگاه یزد به همت انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد
pixel