05 مدیریت کاربران-درخت گزارشات-دسترسی ها

64
نکات قسمت پنجم آموزش ویرایش درخت گزارشات : اضافه کردن زیر مجموعه به گزارش اصلی تنظیم دسترسی ها به درخت گزارشات مدیریت کاربران : ایجاد کاربر جدید قرار دادن کاربر در گروه کاربری تنظیم دسترسی های کاربر تغییر کلمه عبور کاربر تغییر نوع کلمه عبور به کلمه عبور رمز شده
pixel