جلسه 2 ابزار دقیق- مشخصات عمومی حسگرها

44
جلسه 2 درس ابزار دقیق- مشخصات عمومی حسگرها- دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزشکده شهید جباریان- بررسی جایگاه ابزار دقیق در کنترل و مشخصات استاتیکی و دینامیکی حسگرها
رضوانی 21 دنبال کننده
pixel