آموزش و استخدام حسابداری - سمت های حسابداری

667
علاوه بر سمت های کلی در حسابداری ،سمت هایی وجود دارد که براساس نوع فعالیت به حسابدار منتصب می کنند . در این کلیپ به آن پرداخته می شود .
pixel